Skorpion25

11 tekstów – auto­rem jest Skor­pion25.

Włas­na rodzi­na, od­po­wie­dzial­ność te myśli mnie prze­rażają. Ale nie pot­ra­fię wyt­rzy­mać już bez nich na­wet kil­ku mi­nut. Co to oz­nacza ??? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 kwietnia 2012, 13:06

Zniszczyły mnie włas­ne marze­nia, gdy je spełniłem gdy osiągnąłem wszys­tko cze­go pragnąłem, stanąłem na szczy­cie roz­glądnąłem się i oka­zało się że jes­tem tam zu­pełnie sam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 czerwca 2011, 01:25

"Miłość uczci­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą..." Czy jeszcze ktoś w to wie­rzy?? Miłość pot­ra­fi wyz­wo­lić to co w nas naj­gor­sze! Ale czy ktoś pot­ra­fi bez niej żyć?? Na­wet jeśli ni­kogo nie ma­my to zaw­sze ko­goś kochamy. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Mam już dość dba­nia o wi­zeru­nek już dość dba­nia o ciebie chce w końcu zad­bać o siebie!!! 

myśl
zebrała 7 fiszek

Kocham ! Tęsknie ! Pragnę ! Pot­rze­buje ! Mam już dość te uczu­cia mnie niszczą!!! 

myśl
zebrała 4 fiszki

Mo­ja mod­litwa

Boże pozwól mi poz­nać ko­goś kto mnie zro­zumie Ko­goś kto wie ja­ki jes­tem a nie ko­go udaje... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Życie jest długą drogę która zaw­sze pro­wadzi do śmier­ci i tyl­ko chwi­lowa przy­jem­ność spra­wia że o tym zapominamy 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Za­tańczę z diabłem pośród traw , nie będzie te­mu końca, w świet­le księżyca w świet­le gwiazd będziemy kpić ze słońca... 

myśl
zebrała 11 fiszek

Pros­to jest skreślić czy­jeś życie. Pros­to po­wie­dzieć nicze­go nie osiągniesz. Lecz czy war­to brać udział w tym wyści­gu Jeśli nap­rawdę ro­bisz to co dyk­tu­je ci dusza ?? 

myśl
zebrała 2 fiszki

Poz­nałem Tą je­dyną, po­kochałem Ją - oka­zała się jedną z wielu... 

myśl
zebrała 7 fiszek
Skorpion25

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Skorpion25

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność